تاريخ : | | نویسنده : elham

میخواهم عوض شوم … چرا باید دلتنگ باشم ؟


تو باید دلتنگ شوی … می خواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم ، در دورترین نقطه … دقت کن 


رسیدن به من آسان نیست !


اگر همتش را نداری آسیب به درخت نرسان ، به همان سیب های کرم خورده روی زمین قانع باش !برچسب‌ها: تنهایی

تاريخ : | | نویسنده : elham
مَـن هَــمــون ديــوونــه ايــم کـهـ هـيـچــوَقــتــــ عــوض نمــيـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ بــاهـــاش خــوشـــالَـــن امــا کــسـي بــاهــاش نــمــي مــونــهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ اونــقَــدر يـه آهَــنـگــ گـــوش ميـــده کــهـ اَز تَـــرانهـ گـــرفـتـهـ تــــا ريــتـــمــ و خــوانَنــدش مـــتـنـفـر بـشـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ هـمـهـ فـکــر مـيـکـنــن سخـتـهـ ،سَـنـگـهـ ، اَمـــا بــا هَـــر تَــلَــنـگـــري ميــشـکـنـهـ ...
هَــمــونـــي کــهـ مُــواظبـه کـــسي نـاراحَــت نــشهـ امــا هـمـه نــاراحَتـش مـيـكـنــن ...
هَــمــونـــي کــهـ تـکـيهـ گــاه خـوبيـــهـ امـا واسَـش تكــيـه گــاهــي نـيـس... 
هَــمــونـــي کــهـ کُــلــي حَــرفــ داره اَمــــا هَــمـيـشهـ ساکــتـــهـ .....
آرهـ مَــن هَـــمونــــم ...

برچسب‌ها: دیونه

تاريخ : | | نویسنده : elham
ستایش یعنی دیونگی ها...مخاطب خاص یادت این اهنگو باهم گذاشتیم

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: یکرنگی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: زن

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham
یک عمر آسایش تضمین شده، با پدر

خــــدا همه ی پدرها رو حفظ کنه


برچسب‌ها: پدر

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: به سلامتی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: یکرنگی

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: تبسم

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: سخنان بزرگان

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: عشق

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: مادر

تاريخ : | | نویسنده : elham
محکم در آغوشش بگیر ،
صورتش را نوازش کن ،
از خوبی هایش در گوشش بگو ...
زن است دیگر ،
دوست دارد ...
با همه زن بودنش ،
به آغوش گرمت نیاز دارد

برچسب‌ها: آغوش

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: حقیقت تلخ

تاريخ : | | نویسنده : elham

برچسب‌ها: تبسم

تاريخ : | | نویسنده : elham


برچسب‌ها: این نیز بگذرد

تاريخ : | | نویسنده : elham

عاشق اون لحظه ام....
که از پشت بغلم میکنی ....
نفسات گردنمو نوازش میده


برچسب‌ها: عشق